لیست قیمت زیر برای تعداد سفارش بالای 100 عدد می باشد.

 

شرح کالا

قیمت عمده وضعیت
راسته ای صفر چوبی 165000 موجود هست
راسته ای 1 چوب 225,000 موجود هست
راسته ای 2 چوب 210,000 موجود هست
راسته ای 3 چوب 215,000 موجود هست
راسته ای 4 چوب 225,000 موجود هست
راسته ای 5 چوب 265,000 موجود هست
راسته ای 6 چوب 275,000 موجود هست
راسته ای 7 چوب 170,000 موجود هست
راسته ای 8 چوب 190,000 موجود هست
راسته ای 1 تیغه 2.5 170,000 موجود هست
راسته ای 2 تیغه 2.5 175,000 موجود هست
راسته ای 3 تیغه 2.5 180,000 موجود هست
راسته ای 3 چوب 2.5میل 180,000 موجود هست
راسته ای 4-2.5میل 185,000 موجود هست
راسته ای 1 چوب افریقا فولاد آلمان 265,000 موجود هست
راسته ای 2 چوب افریقا فولاد آلمان 275,000 موجود هست
راسته ای 3 چوب افریقا فولاد آلمان 285,000 موجود هست
راسته ای 4 چوب افریقا فولاد آلمان 300,000 موجود هست
راسته ای 5 چوب افریقا فولاد آلمان 360,000 موجود هست
راسته ای 6 چوب افریقا فولاد آلمان 385,000 موجود هست
راسته ای 7 چوب آفریقا فولاد آلمان 290,000 موجود هست
راسته ای 8 چوب افریقا فولاد آلمان 300,000 موجود هست
راسته ای 7 چوب راش  170,000 موجود هست
راسته ای 8 چوب راش  190,000 موجود هست
راسته ای 10 چوب راش 4 میل فولاد آلمان 505,000 موجود هست
راسته ای 10 چوب افریقا فولاد آلمان 575,000 موجود هست
راسته ای فورج سایز 1 حیدری 230,000 موجود هست
راسته ای فورج سایز 2 حیدری 240,000 موجود هست
راسته ای فورج سایز 3 حیدری 250,000 موجود هست
راسته ای فورج سایز 4 حیدری 265,000 موجود هست
راسته ای فورج سایز 5 حیدری 275,000 موجود هست
راسته ای فورج زرشکی سایز6 حیدری 350,000 موجود هست
راسته ای فورج زرشکی سایز7 حیدری 360,000 موجود هست
راسته ای فورج زرشکی سایز8 حیدری 370,000 موجود هست
راسته ای 1 پلاستیک 200,000 موجود هست
راسته ای 2 پلاستیک 205,000 موجود هست
راسته ای 3 پلاستیک 210,000 موجود هست
راسته ای 4 پلاستیک  220,000 موجود هست
راسته ای 5 پلاستیک 260,000 موجود هست
راسته ای 6 پلاستیک 270,000 موجود هست
راسته ای پلاستیک فرم دار 145,000 موجود هست
راسته اي استيل بلند پلاستيك 155,000 موجود هست
راسته ای 6 کوتاه  پلاستیک 145,000 موجود هست
سلاخی قمی سایز 2 170,000 موجود هست
سلاخی 1 چوب 145,000 موجود هست
سلاخی 2 چوب 170,000 موجود هست
سلاخی 3 چوب 190,000 موجود هست
سلاخی 4 چوب 205,000 موجود هست
سلاخی 5 چوب 215,000 موجود هست
سلاخی 6 چوب 230,000 موجود هست
سلاخی 7 چوب 240,000 موجود هست
سلاخی چوبی دسته راسته ای تیغه 2/5 130,000 موجود هست
سلاخی 1 ضخامت 3 140,000 موجود هست
سلاخی چوبی 2 میل 130,000 موجود هست
سلاخی چوبی نوک تیز 2 میل 130,000 موجود هست
سلاخی چوبی 1 چوب رز فولاد آلمان 155,000 موجود هست
سلاخی چوبی 2 چوب رز فولاد آلمان 190,000 موجود هست
سلاخی چوبی 3 چوب رز فولاد آلمان 215,000 موجود هست
سلاخی چوبی 4 چوب رز  فولاد آلمان 240,000 موجود هست
سلاخی 6 چوب راش  265,000 موجود هست
سلاخی 7 چوب راش  290,000 موجود هست
سلاخی 8 چوب راش  310,000 موجود هست
سلاخی فورج سایز 2 حیدری 240,000 موجود هست
سلاخی فورج سایز 3 حیدری 250,000 موجود هست
سلاخی فورج سایز 4 حیدری 265,000 موجود هست
سلاخی فورج سایز 5 حیدری 275,000 موجود هست
سلاخی 6 چوب افریقا فولاد آلمان 430,000 موجود هست
سلاخی 7 چوب افریقا فولاد آلمان 470,000 موجود هست
سلاخی 8 چوب افریقا فولاد آلمان 505,000 موجود هست
سلاخی 2 پلاستیک 160,000 موجود هست
سلاخی 3 پلاستیک 185,000 موجود هست
سلاخی 4 پلاستیک 200,000 موجود هست
سلاخی پلاستیک 115,000 موجود هست
بیخصی چوبی 3 میل 130,000 موجود هست
بیخصی 5 چوب افریقا فولاد آلمان طرح ویکتورینوکس 230,000 موجود هست
بیخصی 6 چوب افریقا فولاد آلمان طرح ویکتورینوکس 260,000 موجود هست
بیخصی چوب افریقا فولاد آلمان 275,000 موجود هست
بیخصی چوب راش فولاد آلمان 175,000 موجود هست
بیخصی نارنجی حیدری 175,000 موجود هست
بیخصی کوتاه پلاستیک 90,000 موجود هست
بیخصی بلند پلاستیک 100,000 موجود هست
دم دستی 7703 55,000 موجود هست
دم دستی 7630 50,000 موجود هست
دم دستی 7670 50,000 موجود هست
دم دستی 7703A 55,000 موجود هست
دم دستی 7630A 50,000 موجود هست
دم دستی چوبی سایز 5 125,000 موجود هست
بره ای ضخیم -دم دستی 6 چوب 120,000 موجود هست
بره ای چوبی 110,000 موجود هست
بره ای پلاستیک KS 75,000 موجود هست
دم دستی چوبی سایز 5 فولاد آلمان 125,000 موجود هست
بره ای پلاستیک 95,000 موجود هست
بره ای ایو 80,000 موجود هست
برزیلی کوچک 110,000 موجود هست
برزیلی بزرگ 120,000 موجود هست
تاشوچوبی 1 130,000 موجود هست
تاشوچوبی 2 140,000 موجود هست
تاشوچوبی 3 145,000 موجود هست
تاشوچوبی 4 150,000 موجود هست
تاشوچوبی 5 155,000 موجود هست
تاشو کوچک 70,000 موجود هست
تاشو متوسط 80,000 موجود هست
تاشو بزرگ 85,000 موجود هست
تاشو کرندی 2 160,000 موجود هست
تاشو 3 کرندی پوست کن 180,000 موجود هست
تاشو 3 کرندی خنجری نوک تیز 180,000 موجود هست
تیتانیوم 6 تیغه براق آلمان 155,000 موجود هست
تیتانیوم 7 تیغه براق آلمان 170,000 موجود هست
تیتانیوم 8 تیغه براق آلمان 180,000 موجود هست
تیتانیوم 6 دسته پلاستیک حیدری 145,000 موجود هست
تیتانیوم 7 دسته پلاستیک حیدری تیغه آلمان 155,000 موجود هست
تیتانیوم 8 دسته پلاستیک حیدری تیغه آلمان 170,000 موجود هست
پوستکن کوچک 130,000 موجود هست
خنجری کوچک 130,000 موجود هست
پوستکن بزرگ 145,000 موجود هست
خنجری بزرگ 145,000 موجود هست
گنجشکی کوچک 95,000 موجود هست
گنجشکی بزرگ 100,000 موجود هست
سلاخی نجف آبادی 2 175,000 موجود هست
راسته ای نجف آبادی 2 175,000 موجود هست
دافنی دسته نرم 6 265,000 موجود هست
دافنی دسته نرم 7 275,000 موجود هست
دافنی دسته نرم 8 290,000 موجود هست
دافنی دسته اسفنجی 5 - نازک 265,000 موجود هست
دافنی دسته اسفنجی 6 - نازک 275,000 موجود هست
دافنی دسته اسفنجی 7 - نازک 290,000 موجود هست
دم دستی 5 چوبی تیغه تا ته 4 پرچ 120,000 موجود هست
دم دستی 6 چوبی تیغه تا ته 4 پرچ 2میل 140,000 موجود هست
سلاخی 5 چوبی تیغه تا ته 4 میل 240,000 موجود هست
راسته ای 3 چوب تیغه ته 4 میل 260,000 موجود هست
راسته ای 4 چوب تیغه ته 4 میل 280,000 موجود هست
راسته ای 5 چوب تیغه ته 4 میل 300,000 موجود هست
سلاخی 5 چوبی لب تراش تیغه تا ته - 4پرچ 4 میل 240,000 موجود هست
راسته ای 3 چوبی لب تراش تیغه ته 4 میل 260,000 موجود هست
راسته ای 4 چوبی لب تراش تیغه ته 4 میل 280,000 موجود هست
سلاخی 5 چوبی لب تراش تیغه تا ته - 3پرچ 3 میل 220,000 موجود هست
راسته ای4 چوبی تیغه تا ته  - 3 پرچ 3 میل 260,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 3 265,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 4 290,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 5 395,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 6 420,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 7 445,000 موجود هست
حیدری دسته استخوانی 8 430,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 3 110,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 4 130,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 5 160,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 6 215,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 7 230,000 موجود هست
سولینگن طرح چوب لب تراش 8 240,000 موجود هست
ساطور  کوچک پلاستیک 420,000 موجود هست
ساطور  متوسط پلاستیک 470,000 موجود هست
ساطور  بزرگ پلاستیک 505,000 موجود هست
ساطور کوچک چوب معمولی 455,000 موجود هست
ساطور  متوسط چوب معمولی 515,000 موجود هست
ساطور  بزرگ چوب معمولی 550,000 موجود هست
ساطورکوچک سنگین ضخیم 840,000 موجود هست
ساطورمتوسط سنگین ضخیم 900,000 موجود هست
ساطوربزرگ سنگین ضخیم 960,000 موجود هست
مرغی 8 نازک چوب 430,000 موجود هست
مرغی 8 ضخیم چوب 505,000 موجود هست
مرغی 10 چوب 540,000 موجود هست
مرغی 12 چوب 660,000 موجود هست
جوجه زنی پلاستیک 515,000 موجود هست
کباب زنی 11 پلاستیک 420,000 موجود هست
کباب زنی 12 پلاستیک 445,000 موجود هست
کباب زنی 14 پلاستیک 600,000 موجود هست
کباب زنی 10 فولاد آلمان پلاستیک 480,000 موجود هست
کباب زنی 12 فولاد آلمان پلاستیک 540,000 موجود هست
کباب زنی 14 فولاد آلمان پلاستیک 660,000 موجود هست
سنگ هانیکو کوچک 190,000 موجود هست
سنگ هانیکو بزرگ 250,000 موجود هست
سنگ استیکو کوچک 190,000 موجود هست
سنگ استیکو بزرگ 250,000 موجود هست
سنگ جعبه سبز 300,000 موجود هست
سنگ ببری بزرگ 240,000 موجود هست
سنگ پهن ببری 325,000 موجود هست
سنگ پهن ژاپن 360,000 موجود هست
سنگ سنگ نخلی 215,000 موجود هست
سنگ سرخ پوست 215,000 موجود هست
سنگ کله اسب کوچک 720,000 موجود هست
سنگ 5ستاره بزرگ 300,000 موجود هست
سنگ داس ببری 50,000 موجود هست
سنگ داس قرمز 50,000 موجود هست
سنگ داس روسی 50,000 موجود هست
سنگ داس 5 ستاره 95,000 موجود هست
سنگ طاوس 100,000 موجود هست
بیخصی برزیل ترو مانتینا پلاستیک 200,000 موجود هست
راسته ای 6 برزیل 3 میل 185,000 موجود هست
راسته ای 6 برزیل 180,000 موجود هست
راسته ای 7 برزیل ترامونتینا پلاستیک 3میل 215,000 موجود هست
راسته ای 8 برزیل پلاستیک 215,000 موجود هست
راسته ای 10 برزیل پلاستیک 380,000 موجود هست
سلاخی 8 برزیل ترومانتینا پلاستیک 360,000 موجود هست
سلاخی 10 برزیل ترو مانتینا پلاستیک 480,000 موجود هست
سلاخی 7 برزیل ترومانتینا پلاستیک 335,000 موجود هست